Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmemiz

1. TARAFLAR1.1 İşbu Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır), Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, Akşemsettin Mahallesi Kocasinan Caddesi No:14/A, 34080 Fatih-İSTANBUL adresinde mukim DOS Bilişim Endüstri A.Ş. (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) ile “https://www.uzmansirketim.com/” (bundan böyle “Site” olarak anılacaktır) adresinde yer alan siteye üye olan …………………………………………………………………………………………………………………………………………… adresinde mukim ………………….…………. müşteri numarasına sahip …………………………………………………………………. (bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında akdedilmektedir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup, taraflarca Sözleşmede belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

1.2 Uzman Şirketim ve Kullanıcı bundan sonra ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.


2. SÖZLEŞMENİN KONUSU2.1 İşbu Sözleşme; Uzman Şirketim ile Kullanıcı arasında kullanıcının kendisine tahsis edilen usbireysel.com, uskobim.com veya kendisine özel alan adında bulunan (bundan böyle “Panel” olarak anılacaktır.) sistem üzerinden erişim sağlanan bulut tabanlı Online Kolay CRM, Personel Takibi, Ön Muhasebe, İş/Proje Takibi, ve Stok Takibi uygulamasından (bundan böyle “Uygulama” olarak anılacaktır.) yararlanılmasına ve Kullanıcı tarafından Panele girilen verilere (bundan böyle “Veri” olarak anılacaktır.) ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir. Sözleşme kapsamında Uygulamanın kullanımına ilişkin olarak Uzman Şirketim tarafından Kullanıcılara sunulan kullanım koşulları ve şartlar da işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup, burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını kapsamaktadır.


3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ3.1 Kullanıcı, Uygulamadan yararlanmak için Uzman Şirketim tarafından talep edilen bilgileri eksiksiz, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak ve sisteme abone olarak işbu sözleşmeyi onayladığını kabul ve beyan eder. Kullanıcı statüsünün tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda, değişen bilgiler anında güncel olarak Site de yer alan Hesap Bilgilerim veya Fatura Bilgilerim sayfasından güncellemesi gerekmektedir. Meydana gelen değişiklikler eş zamanlı olarak panele girilmediği takdirde Kullanıcıya özel olarak tahsis edilen Panele erişim kısıtlanabilir ve bu erişimin kısıtlanmasından Uzman Şirketim sorumlu değildir.

3.2 Kullanıcı, sisteme abone olarak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun reşit yaşta (18) olduğunu ve işbu sözleşmeyi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip olduğunu beyan eder. Kullanıcının Uygulamaya bir işletme adına erişiyor olması durumunda, Kullanıcı bu duruma ilişkin gerekli yetkiye haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcının sistemdeki statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.

3.3 Kullanıcı, Uzman Şirketim tarafından kendisine özel olarak tahsis edilmiş olan Paneli başka kişi yada kuruluşlara devredemez, Kullanıcının söz konusu Paneli kullanma hakkı ve Panelin Veri gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması yükümlülüğü bizzat kendisine aittir. Panelin yetkili olmayan kişi veya kişiler tarafından kullanılması, verilerin kaybolması veya panelin el değiştirmesi nedeniyle kendisinin, Çalışanlarının ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran sorumlu olduğunu, bu durumda meydana gelen zararlardan Uzman Şirketimin sorumlu olmayacağını peşinen kabul ve beyan eder. Kullanıcı, kendisine tahsis edilen Panele erişimine izin verdiği alt kullanıcıların veya çalışanların Uygulama üzerindeki faaliyetlerinden bizzat sorumludur.

3.4 Kullanıcı, her bir abonelik için tek bir hesap oluşturma hakkına sahip olup, Kullanıcı hesabının Uzman Şirketim tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesini takiben Kullanıcının aynı veya başka bilgiler kullanarak ikinci bir hesap tesis etmesi yasaktır. Uzman Şirketimin herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanıcı hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır.

3.5 Uzman Şirketim yalnızca Uygulamaya ilişkin altyapıyı sağlamakta olup Uygulamada oluşturulan ve paylaşılan bilgi ve belgelere ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, Uygulamada oluşturulan belgelerin veya Uygulamaya yüklenen bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, belge, bilgi ve içeriklerin herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Uygulamada oluşturulan ve paylaşılan içeriklerin ve bunlarla ilgili diğer süreçlerin sosyal güvenlik ve iş hukuku başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olmasının sağlanması, sayılanlarla sınırlı olmaksızın Çalışanlara belge gönderilmesi, bunların takibi, belgelerin çıktısının alınması ve saklanması ile Uygulamanın kullanımı ile ilişkili olarak doğabilecek her türlü sorumluluk münhasıran Kullanıcıya aittir. Uygulamanın işbu Sözleşme ve ilgili mevzuata uygun olmayan şekilde kullanımı nedeniyle Kullanıcının Uygulamadan faydalanma imkanı kısmen veya tamamen askıya alınabilecektir.

3.6 Kullanıcı tarafından Uygulamaya erişim sadece kendisine ait bilgiler kullanılarak gerçekleştirilecek, kullanıcıya ait bilgilerin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından tamamen kullanıcı sorumlu olacak olup, Uygulama üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecektir. Bu durum meydana gelebilecek sorunlarda her türlü yasal ve cezai sorumluluk tamamen Kullanıcıya ait olacaktır. Kullanıcı, bilgilerinin başkası tarafından izinsiz olarak kullandığını tespit etmesi durumunda bu durumu derhal Uzman Şirketime bildirerek gerekli güvenlik protokollerinin işleme sokulmasını sağlayacaktır.

3.7 Kullanıcı, Uygulamayı sadece yasalara uygun işlemler için kullanacağını, işbu Sözleşme ekleri, yürürlükteki mevzuat ve Uygulamaya ilişkin olarak Sitede öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder.

3.8 Kullanıcı, Uygulamaya kişisel verileri yüklenecek Çalışanlar bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz olduğunu, kişisel verilerin Uygulamaya yüklenmesi ve veri işleyen sıfatını haiz Uzman Şirketim tarafından bu verilerin işlenmesi de dahil olmak üzere bu kapsamda Çalışanlardan gerekli onayların alınması, Çalışanlara gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesinin münhasıran kendi sorumluluğunda olduğunu, bu kapsamda Uzman Şirketimin maruz kalabileceği her türlü talep ve zararın kendisine rücu edileceğini kabul eder.

3.9 Uzman Şirketim tarafından Site ve Uygulamanın iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde Siteye ve Uygulamaya erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye ve Uygulamaya erişilen tarih ve saat, Site ve Uygulamada bulunulan sırada erişilen sayfalar ve Uygulamaya doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin İnternet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.10 Uzman Şirketim, Kullanıcının bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde, yasal gereklere uygun hareket etmek veya Uzman Şirketime tebliğ edilen yasal işlemlere uymak, Uygulamanın ve Uzman Şirketimin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.11 Site ve Uygulamanın virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Kullanıcının kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir.

3.12 Uzman Şirketim, Uygulamada değişiklikler yapma, Uygulamanın yeni sürüm, yayın, genişletilmiş biçimlerini vb. çıkarma, Uygulamaya yeni özellikler ekleme veya mevcut özellikleri kaldırma hakkına sahiptir.

3.13 Uzman Şirketimin Uygulamanın işleyişini tamamen durdurması halinde, Kullanıcı tarafından Uygulamaya yüklenmiş olan bilgi ve içeriklerin kopyaları Uzman Şirketim tarafından Kullanıcıya teslim edilecektir.

3.14 Kullanıcı, Uygulamadan faydalanmasına ilişkin olarak gerçekleştireceği tüm işlemlerde, işbu Sözleşme ve ekleri ile Uzman Şirketim tarafından belirlenecek sair koşullara, kanuna, dürüstlük ilkelerine uymayı taahhüt eder. Çalışanların da Uygulamayı kullanımı sırasında işbu Sözleşme ile bu maddede belirtilen sair kurallara uymasını sağlamak Kullanıcının yükümlülüğünde olup Uzman Şirketim bu kapsamda gerekli tüm bildirim ve bilgilendirmeleri yapmak ve gerekli onayları almakla yükümlüdür.

3.15 Uygulamanın kullanımından doğan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcıya aittir. Uzman Şirketim Kullanıcı veya Çalışanların Uygulama üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde Kullanıcı, Çalışanlar ve üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcının ve/veya Çalışanların eylemlerinden kaynaklanan zararlar ilk talepte ödenmek üzere Kullanıcıya rücu edilecektir.

3.16 Kullanıcı tarafından sisteme girilen tüm Veriler Kullanıcının sorumluluğunda olup, Verilere veya Verilerin yol açabileceği kayıp ve zararlardan Uzman Şirketim sorumlu tutulmayacak olup bahsi geçen durumlarla sınırlı olmaksızın, girilen Verilerin hukuka uygunluğu, Verilerin doğruluğu, Mali işlemlerin zamanında yapılması, Finansal işlem ve vergisel işlemlerin bildirimine ilişkin olarak Uzman Şirketimin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, Uzman Şirketimin kendisine tahsis ettiği kendisine özel Panel de yasalara aykırı işlem ve veri girişi tespit etmesi durumunda peşinen bu verilerin silinmesinden ve silinen bu veriler dahil olmak üzere bu durumda meydana gelebilecek tüm zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder.

3.17 Kullanıcı, kendisi tarafından Uygulamaya yüklenen Verilerin kopyalarını saklamakla yükümlüdür. Uzman Şirketim, veri kaybını önlemek adına ilgili politikaları izlemek ve önlemleri almakla beraber, sisteme girilen Verilerin kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. Uzman Şirketim, nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın meydana gelebilecek Veri kayıplarından sorumlu değildir.

3.18 Uzman Şirketim, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve Verileri işbu Sözleşmede belirtilen Gizlilik, Veri ve İçerik Güvenliği politikaları kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. Kullanıcı, Uzman Şirketimin yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde Kullanıcının kendisinde bulunan bilgilerin bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. Kullanıcı, Veri ve diğer bilgilerin Uzman Şirketim veya üçüncü kişiler tarafından Türkiye’de veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini kabul eder.

3.19 Uzman Şirketim, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahip olup, bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik Kullanıcı tarafından Uygulamanın bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcının söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşmeyi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır.

3.20 Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile Uygulama kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir ve temlik edemez.

3.21 Kullanıcının işbu Sözleşme ve Uygulama kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde Uzman Şirketim, Kullanıcının aboneliğini askıya alma veya işbu Sözleşmeyi aşağıda belirtilen şekilde feshederek kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda Uzman Şirketim söz konusu aykırılıktan doğan zararların Kullanıcıdan talep etme hakkına sahiptir.


4. ÖDEME KOŞULLARI4.1 Kullanıcı Uygulamadan ancak Sitede beyan edilen ücretleri yine Sitede beyan edilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir.

4.2 Kullanıcı, Uygulamayı Sitede belirtilecek süre boyunca ücret ödemeden kullanabilecektir. Söz konusu deneme periyodunun bitimiyle Kullanıcının üyeliği, türü hizmet seviyesi, işlevsellik, kampanyalar ya da sözleşme süresine göre belirlenecek ücretli üyelik (bundan böyle “Abonelik” olarak anılacaktır.) haline gelecektir. Uygulamaya ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Site’nin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Kullanıcı, kendi isteğine bağlı olarak Abonelik paketini mevcut Abonelik süresinin sona ermesinden sonra yükseltebilecek veya düşürebilecektir. Buna ilişkin talepler, Uzman Şirketim tarafından aksi öngörülmedikçe ilgili Abonelik süresinin sonunda gerçekleştirilecektir. Kullanıcının üyelik süresi boyunca Abonelik paketine ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, Kullanıcının Abonelik süresinin sona ermesine dek uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koşulları yeni abonelik süresinin başlamasıyla geçerli olacaktır. Abonelik süresi boyunca Sözleşmenin feshi de dahil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde geri ödeme yapılmayacaktır.

4.3 Kullanıcı tarafından abonelik süresinin bitiminden 14 (on dört) gün öncesine kadar aksi talep edilmediği sürece her abonelik süresinin bitiminde Kullanıcının aboneliği mevcut abonelik paketiyle otomatik olarak yenilenecektir.

4.4 Uzman Şirketim, Kullanıcı tarafından iletilen iletişim adresine abonelik süresinin başlangıcında kullanım ücretlerine ilişkin faturayı iletecektir. Ayrıca Sitedeki Faturalar bölümünden faturalarını takip edebilecektir. Tüm faturalar, abonelik süresinin başladığı ilk gün düzenlenerek kullanıcıya iletilir ve kullanıcı maksimum 14 (on dört) gün içerisinde tarafına iletilen ön ödemeli faturasını Sitedeki Faturalar bölümünden sistemde yer alan ödeme araçlarıyla ödemelidir. Ödenmeyen fatura sayısı maksimum 2 adet olması durumunda kullanıcının aboneliği ve panele erişimi askıya alınacak ve kullanıcı ödemeyi gerçekleştirene dek erişim sağlanamayacaktır.

4.5 Abonelik paketlerinden minimum abonelik süresi 12 ay olup, Aboneliği başlatılan Kullanıcılar bu süreden önce sistemden ayrılmak istedikleri takdirde, ayrılmak istediği tarih göz önünde bulundurularak kalan abonelik süresi ve kullandığı abonelik paketinin ücreti doğrultusunda hesaplama yapılarak, tek bir fatura düzenlenecek ve kullanıcının bu faturayı ödemesi durumunda aboneliği sona erdirilecektir. Faturanın zamanında ödenmemesi durumunda Uzman Şirketim yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.


5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI5.1 Sistem içerisindeki görsel ve tasarımlar, yazılar, logolar, grafikler de dahil olmak üzere, Uzman Şirketime ait modüller ve Uygulamanın tüm mali, manevi ve ticari hakları Uzman Şirketime aittir. Uzman Şirketim, Kullanıcıya Uygulama üzerinde Sözleşme/Abonelik süresi ile sınırlı, münhasır olmayan ve devredilemez bir kullanım hakkı (basit ruhsat) vermeyi kabul etmekte olup Kullanıcıya tanınan bu sınırlı kullanım hakkı Uzman Şirketime karşı, Uzman Şirketimin başkalarına lisans verme hakkı başta olmak üzere diğer tüm haklarını serbestçe kullanmasını sınırlayacak şekilde yorumlanamaz.

5.2 Kullanıcı, Uygulamayı yalnızca işbu Sözleşmede belirtilen kapsamda kullanacak olup, bu hakkı ödünç veremez, temin ettiği lisans kapsamında Çalışanlara sunmak dışında kiralama gibi bedelli veya bedelsiz, hiçbir şekilde üçüncü şahısların (kişi, kurum, kuruluş şirket vb.) yararına sunamaz, kullandıramaz. Bu kapsamda Uzman Şirketim tarafından Uygulama kapsamında kullanılan bilgi, içerik ve/veya yazılımın kopyalanması, çoğaltılması ve/veya işbu Sözleşme kapsamında belirlenen faydalanmanın ötesinde kullanılması, dağıtılması, işlenmesi kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcının Uygulama veya Uzman Şirketim modüllerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya Uygulama, Uzman Şirketim ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması, Uygulamanın ve Uygulamaya ait diğer yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Uygulamadan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde Uygulamaya orantısız yük bindirmesi; Uygulamanın kaynak kodlarına veya Uzman Şirketimin modüllerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; Uygulamanın çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, Uzman Şirketim sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır. Kullanıcı, yukarıda anılan yöntemlerle yahut sair şekillerde Uzman Şirketim ve Uygulama ile rekabet etmeyeceğini, bu amaçla hareket eden üçüncü taraflara destek vermeyeceğini kabul eder. Kullanıcı ayrıca söz konusu yasaklara Çalışanların da uymasını sağlamakla yükümlü olup Çalışanların bu kapsamdaki her türlü aykırılığından müteselsilen sorumlu olacaktır.


6. SORUMLULUKLARIN SINIRLANDIRILMASI6.1 Uzman Şirketim, Uygulamayı “Olduğu Gibi” sağlamakta olup Uygulamanın hatasız, kusursuz, kesintisiz, mükemmel olduğu veya Kullanıcının kendine özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır. Uzman Şirketim, Kullanıcının Uygulamayı kullanması, kullanmaması ya da yanlış kullanması veya işbu Sözleşmede belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkacak doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden; tüm donanım, uygulama yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan; iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından; Uygulama üzerinde Kullanıcı, Çalışanlar veya üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalardan; voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden doğacak zararlardan sorumlu değildir.

6.2 Uzman Şirketim, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Uygulamanın kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı Uygulama kapsamında oluşturulan belgelerin, bunların içeriklerinin ve belgelerin oluşturulmasını takip eden süreçlerin ilgili mevzuata uygun olmasından, Kullanıcının ve Çalışanların ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmesinden, Çalışanların ve üçüncü kişilerin oluşturulan belgeler ve Uygulamanın kullanımı ile ilişkili her türlü iddia ve taleplerinden münhasıran sorumlu olup bu kapsamda Uzman Şirketime herhangi bir iddia veya talep yöneltemeyecektir. Uzman Şirketim, işbu Sözleşme kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Uzman Şirketimin işbu Sözleşme kapsamında kullanıcı nezdinde doğabilecek her türlü zarardan sorumluluğu her halükarda satın alınan paket için belirlenen aylık ücretin iki katı ile sınırlı olacaktır.

6.3 Kullanıcı ve Çalışanlar, Uygulamada oluşturulan belgelerden ve bunların içeriklerinden, bu belgelerin ve Uygulamanın kullanımından münhasıran sorumludur. Kullanıcı, belgeler, içerikler, hizmet, fikri mülkiyet ihlalleri ve Uygulamanın kullanımına ilişkin olarak Çalışanlar, üçüncü kişi ve kurumlar tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) Uzman Şirketimi beri kıldığını kabul eder.

6.4 Kullanıcı, Uygulama üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Uzman Şirketimin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Uzman Şirketimin Uygulamanın herhangi bir cihaz ya da web tarayıcı ile uyumlu olduğuna dair bir taahhütte bulunmadığını, Uygulamanın işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.


7. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ VE ÖZEL HÜKÜMLER7.1 İşbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda her iki tarafın kayıtları ile mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtilen kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından, peşinen feragat ettiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

7.2 İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün tamamının veya bir kısmının herhangi bir zamanda mevcut veya ileride vazedilecek kanun hükümleri karşısında geçersiz kalması durumunda sözleşmenin bu hüküm çıkarıldıktan sonra kalan kısmıyla hüküm ifade edecektir. Çıkarılan kısım olmadan sözleşmenin sürdürülmesi imkansız hale gelirse sözleşme kendiliğinden fesih olmuş sayılacaktır.


8. GİZLİLİK8.1 Kullanıcı, Sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesinden itibaren iki yıllık süre içerisinde Site ve Uygulama ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını üçüncü kişi ve kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt eder. Kullanıcının bu bilgileri üçüncü kişilere veya kuruluşlara verildiğinin tespit edilmesi halinde, İşbu Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesini derhal iptal edeceğini, Kullanıcı bu konuda Uzman Şirketim ve Markanın uğrayacağı bütün zararları tazmin edeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.


9. VERGİLENDİRME9.1 Kullanıcının Site ve Uygulama üzerinden yapmış olduğu tüm işlemler ilgili Vergi Kanunlarına göre vergilendirilir.

9.2 Vergi Kanunlarında ileride çıkabilecek tüm değişiklikler kendiliğinden işbu Sözleşme kapsamında hüküm ifade edecektir. Vergi kanunları uyarınca Kullanıcının kayıt düzeni ile ilgili tüm sorumlulukları kendilerine ait olacaktır.


10. İADE ŞARTLARI10.1 Siteye üye olarak Uygulamayı abonelik süresi boyunca kullanmak üzere süreli kullanım hakkını satın alan Kullanıcılar, seçtikleri paketin ücretini, paketin kullanım süresi fark etmeksizin hiçbir şekilde ödenen ücretin geri iadesi söz konusu değildir. Kullanıcı seçtiği paketin ücretini ödediğinde bu ödemenin geri iadesinin olmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

11. DEVİR HAKKI11.1 Uzman Şirketim, işbu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak Kullanıcı işbu sözleşmeyi ve sözleşmenin herhangi bir kısmını başka bir gerçek kişi veya tüzel kişiye devredemez. Bu türden bir devir işlemi geçersiz olup, tespiti durumunda işbu sözleşme de bahsi geçen hükümler geçerli olacaktır.


12. MÜCBİR SEBEPLER12.1 Hukuken mücbir sebep sayılan durumlarda, Uzman Şirketim işbu “Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi”ni geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Uzman Şirketim açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Uzman Şirketim herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.


13. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLER13.1 İşbu Sözleşmeden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabi olup, İstanbul Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Uzman Şirketimin, Kullanıcının bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.


14. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ VE FESHİ14.1 İşbu Sözleşme, Uzman Şirketim tarafından https://www.uzmansirketim.com/ adresi içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini Site ve Uygulamayı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Uzman Şirketim, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir. Değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek https://www.uzmansirketim.com/ üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

14.2 Sözleşme’nin feshi Tarafların fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşme’nin feshi ile birlikte Kullanıcı, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle Site ve Uygulamayı kullanamayacaktır. Ön ödemeli aboneliklerin feshi halinde Kullanıcıya para iadesi yapılmaz.

14.3 Uzman Şirketim, işbu Sözleşme yürürlükte olduğu müddetçe Verileri data merkezlerinde saklama hakkına sahiptir. Kullanıcının abonelik süresinin veya işbu Sözleşmenin sona ermesini takip eden 3 (üç) ay içinde Kullanıcı Verilere ait data dosyasını ücret ödemeksizin alabilecektir. Uzman Şirketim, bu sürenin sona ermesinden sonra iletilen söz konusu talepler için ücret talep edebilecektir. İlgili ücretler Uygulama kapsamında belirtilecektir.


15. İHTARLAR VE İHBARLAR15.1 İşbu sözleşmenin uygulanmasından veya yorumlanmasından dolayı yapılması gerekecek tüm ihbar ve ihtarlar ile diğer tüm yazışmalar tarafların yukarıda belirttikleri adreslerine yapılacaktır. Taraflar belirttikleri adreslerin kanuni ikametgâhları olduğunu kabul ederler.


16. SÖZLEŞME SÜRÜM BİLGİLERİ16.1 İşbu sözleşme #0001 Sürüm numarasıyla 01.01.2018 tarihinde DOS Bilişim Endüstri A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından Hukuk ve Mali danışmanları rehberliğinde hazırlanmış, 01.05.2018 tarihinde https://www.uzmansirketim.com/kullanici-ve-gizlilik-sozlesmesi adresinde yayınlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.